Regulamin korzystania z serwisu kursy.froebel.pl i platforma.froebel.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu kursy.froebel.pl
i platforma.froebel.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 

Definicje

1. Webtolern Sp. z o.o. – właściciel i administrator Serwisu, firma Web To Learn sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Księżycowa 3, Polska, numer NIP: 591 170 94 38

2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem
a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to froebel.elms.pl, kursy.froebel.pl, platforma.froebel.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

3. Autor – firma Froebel.pl Sp. z o.o.  z siedzibą Lublinie 20-076, Krakowskie Przedmieście 57/4, Polska, numer NIP 712-32-88-976.

4. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki. będące podstawowym składnikiem Produktu.

5. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 

Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.

4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Froebel.pl Sp. z o.o. – zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.

2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 90, 180 lub 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie.

3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Froebel.pl Sp. z o.o. należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich z VAT.

5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania, odebrania pliku lub korzystania z platformy komunikacji.

7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie lub/i poprzez udostepnienie materiałów poprzez przesłanie ich w wiadomości e-mail lub innych dostępnych kanałów komunikacji określonych w ofercie.

8. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

 

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Froebel.pl Sp. z o.o. może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

6. Kursy w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Zgadzasz się, że Kursy w serwisie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych produktów i usług.

7. Kursy w serwisie nie stanowią również żadnej formy terapii czy leczenia. Nie zastępują ani terapii ani leczenia.

8. Administrator informuje, ze informacje i porady zamieszczane w serwisie, oraz świadczone w ramach nabytych przez Klienta świadczeń opracowywane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej, jednakże ze względu na specyfikę świadczeń Użytkownik powinien mieć na uwadze również poniższe okoliczności:

 

Uprawnienia i odpowiedzialność Usługobiorcy

1 .Usługobiorca ma prawo korzystania z Produktu.

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca zobowiązuje się do:

a) współpracy z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia;

b) terminowego dostarczenia na żądanie Usługodawcy: informacji i dokumentów wymaganych do prawidłowego realizacji Zamówienia;

c) pozostawania z Usługodawcą, w celu sprawnej i szybkiej realizacji Zamówienia, w stałym kontakcie e-mailowym, i/lub telefonicznym (w tym sms) lub osobistym do momentu realizacji Zamówienia. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku braku kontaktu ze strony Usługobiorcy i niemożności skontaktowania się z nim, Usługodawca nie będzie mógł wykonać czynności na rzecz Usługobiorcy i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;

 

Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy

2. Froebel.pl Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Froebel.pl SP. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Froebel.pl Sp.z o.o. z reklamacją.

4. Froebel.pl Sp. z o.o. blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

5. Kilent ma prawo zrezygnować z kursu z terminie 7 dni od dnia zakupienia kursu.

6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Froebel.pl Sp. z o.o.  udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Froebel.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Froebel.pl Sp. z o.o., Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

7a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Froebel.pl Sp. o.o.  mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Froebel.pl Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

1. Froebel.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą
w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.

3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Froebel.pl Sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

2. Froebel.pl Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

3.  Froebel.pl Sp. z o.o.  – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Froebel.pl Sp. z o.o. i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

4. Froebel.pl Sp. z o.o.  zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od usługodawcy.

We value your privacy

To provide the highest level of service, we use cookies.

Customize Consent Preferences

We use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Detailed information about all cookies corresponding to each consent category is provided below.

Cookies classified as "necessary" are stored in the user's browser as they are essential to enable basic site functions.

We also use third-party cookies that help us analyze how users use the site, store user preferences, and provide relevant content and advertisements. These types of cookies will only be stored in the browser with the user's prior consent.

You can enable or disable some or all of these cookies, but disabling some may affect your browsing experience.

Show more Show less